02188193169

معرفی هنرمند

نصرت کریمی به روایت نصرت کریمی

گفته‌اند که سرچشمه‌ی عالم خیالِ هر «هنرمند» در «چگونه زیستن» اوست؛نصرت کریمی هنرمندانه زیست و در زندگی بسیار هنر آفرید…

آه خداحافظ ای زیبا!

یک صبح از خواب برخاستم دشمن همه‌جا را گرفته بود ای مبارز مرا با خود ببر زیرا شهادت را نزدیک…

معرفی هنرمند

نصرت کریمی به روایت نصرت کریمی

گفته‌اند که سرچشمه‌ی عالم خیالِ هر «هنرمند» در «چگونه زیستن»...

آه خداحافظ ای زیبا!

یک صبح از خواب برخاستم دشمن همه‌جا را گرفته بود...